Bezbednost na radu, protivpožarna zaštita, elaborati, lice za bzr, akt o proceni rizika

064/355-44-11     064/282-24-77     069/105-51-50     office@atlaszastita.com
 
Na teritoriji cele Srbije!

064/355-44-11     064/282-24-77     069/105-51-50     office@atlaszastita.com

Na teritoriji cele Srbije!

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Izrada Akta o proceni rizika sa licencom, u skladu sa standardom ISO OHSAS 18001.

Prva mera preventivnog delovanja na profesionalne bolesti i izbegavanje povreda na radu je izrada Akta o proceni rizika (procena rizika radnih mesta).

Protivpožarna zaštita

Protivpožarna zaštita

Agencija „ATLAS” za bezbednost i zdravlje na radu (zaštita na radu) i zaštitu od požara (protivpožarna zaštita) je ovlašćena od strane MUP-a Republike Srbije - Sektor za zaštitu i spasavanje, za obavljanje poslova obuke i izrade normativnih akata iz oblasti zaštite od požara (protivpožarne zaštite) i to:
Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Lice za bezbednost i zdravlje na radu (referent za zaštitu na radu) je lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti i koje poslodavac aktom u pismenoj formi (Odluka o imenovanju lica za bezbednost i zdravlje na radu) odredi za obavljanje tih poslova.
Obuka zaposlenih

Obuka zaposlenih

Agencija za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine „ATLAS“je licencirana da obavlja poslove kao što su: izrada Plana i programa osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
Elaborat o uređenju gradilišta

Elaborat o uređenju gradilišta

Elaborat o uređenju gradilišta (EUG) izrađuje se na osnovu projektne dokumentacije, tehničkih propisa, SRPS, propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, propisa iz zaštite od požara i na osnovu Pravilnika zaštite na radu i Akta o proceni rizika Preduzeća.
Pravila zaštite od požara, požarni putevi evakuacije

Pravila zaštite od požara, požarni putevi evakuacije

Na osnovu Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", 111/2009 20/15), sva pravna lica i preduzetnici su dužni da imaju: Plan zaštite od požara ukoliko rešenjem MUP-a budu razvrstani u I ili II kategoriju ugroženosti od požara - član 27.