Elaborat o uređenju gradilišta

Elaborat o uređenju zemljišta

Elaborat o uređenju gradilišta (EUG) izrađuje se na osnovu projektne dokumentacije, tehničkih propisa, SRPS, propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, propisa iz zaštite od požara i na osnovu Pravilnika zaštite na radu i Akta o proceni rizika Preduzeća.

EUG se izrađuje za organizaciju i tehnologiju izvođenja radova kao i za preventivnu, neposrednu primenu propisanih i predviđenih mera za bezbedan i zdrav rad i preduzimanje potrebnih mera i radnji zaštite od požara na gradilištu.

Gradilište se priprema, koristi, održava, a radovi na objektu se izvode u skladu sa Elaboratom o uređenju gradilišta (EUG).

Izvođač radova uz prijavu početka radova nadležnoj inspekciji rada dostavlja i Elaborat o uređenju gradilišta (EUG) najmanje osam dana pre početka rada. Izvođač radova po prekidu rada dužem od šest meseci izveštava inspekciju rada o ponovnom početku rada.

Radovi na gradilištu mogu da otpočnu tek kada se gradilište uredi u skladu sa Elaboratom o uređenju gradilišta (EUG) a dalji radovi na građevinskom objektu mogu da se odvijaju samo u skladu sa odredbama Elaborata o uređenju gradilišta (EUG).

U slučaju izmena u organizaciji ili tehnologiji izvođenja radova, odnosno izmena i predviđenim merama bezbednosti i zdravlja na radu (BZnR) rukovodilac gradilišta je dužan da izmeni Elaborat o uređenju gradilišta (EUG) na način kojim će izmenjeni Elaborat o uređenju gradilišta (EUG) odgovarati stvarnom stanju na gradilištu i stvarnom postupku izvođenja građevinskog objekta.

Prijava početka radova se vrši osam dana pre početka radova ukoliko ste izvođač, a ukoliko ste investitor, prijavu početka rada obavljate petnaest dana pre početka radova.

Elaborat o uređenju gradilišta je obavezan za radove koji traju duže od sedam radnih dana.