Lice za organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (referent zaštite na radu)

Lice za bezbednost i zdravlje na radu (referent za zaštitu na radu) je lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti i koje poslodavac aktom u pismenoj formi (Odluka o imenovanju lica za bezbednost i zdravlje na radu) odredi za obavljanje tih poslova.

Na osnovu Ugovora o pružanju usluga vodimo poslove bezbednosti i zdravlja na radu i to:

 • vršimo kontrolu i dajemo savete poslodavcu u izboru i korišćenju  sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • učestvujemo u opremanju i oblikovanju radnog mesta sa ciljem obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
 • učestvujemo u uspostavljanju sistema bezbednosti i zdravlja na radu (zaštite na radu) u skladu sa  zakonskim propisima;
 • vrši se edukacija i obuka  zaposlenih za bezbedan rad;
 • organizovanje pružanja prve pomoći
 • predlažemo mere za poboljšanje uslova rada, izvođenje preventivnih i periodičnih pregleda  opreme za rad i preventivnih i periodičnih pregleda zaposlenih
 • vršimo obilazak radnih prostorija u sedištu poslodavca, utvrđujemo odstupanja od predloženih mera iz Akta o proceni rizika i dajemo predloge za njihovo otklanjanje;

 • pružamo usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (zaštite na radu);
 • izrada uputstva za bezbedan i zdrav rad
 • evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • u slučaju povrede na radu popunjavamo povrednu listu, vršimo obradu povreda na radu u skladu sa zakonom;
 • revizija i izrada dopune Akta o proceni rizika i revizija dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Poslovi koje lice za bezbednost i zdravlje na radu(referent za zaštitu na radu) obavlja u skladu sa zakonom su u članu 40. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu(zaštite na radu) poslodavac može da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji poseduje licencu.

Agencija“ ATLAS“ poseduje licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Lice za bezbednost na radu referent, može da bude i poslodavac, bez položenog stručnog ispita, ako ima do deset zaposlenih i to u delatnosti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrazovanja, nauke i informacija.